واسه تو میخونم…


بیــا و دلـــــــیلِ ….

شــعرِ مَــــن بـاش ….

تُــــــو کــه تــویِ ….

شــــعرم نباشــــی ….

“نفــــسِ” شـــعرم ….

مــی گیــــــــره …..!!!

#سهیل_جلالی

 

****************

آه از ایــــــــــــــــن ….

غربـــــتِ نــزدیـــــک و ….

از آن حســـــرتِ دور ….

عشـــــق در سیــــنه ی ….

مَــــــــن هســـــت و ….

در آغـوشـــم نیســت …..!!!

#اصغر_معاذی

****************

مـــا در دو جــــهان ….

غیــرِ تُــــو ای عشـــق ….

نخـــواهیــــــــــم …..!!!

#فریدون_مشیری

****************

لــــب هام را به ساحتِ👄

لــــب هات قفــل ڪــن💋

پیغمبرم، رسالـتٍ مــن 😍

خـون مڪیدن است! 💏

 

****************

«می‌خواهمت»💕
ڪه خواستنی تر ز هر ڪسی

ڪو واژه‌اے
ڪه ساده‌تر از این بیان ڪنم؟

#سیمین_بهبهانی

*****************

از شعرهایی ڪه به #تـو بدهڪارم

همان «جـانـم»هایست که
تمدیدِ منـو ،
جـانِ منـــو ،
نقشِ «نَـفَــس هاے» من است.

#پریناز_ارشد

******************

هــــر چـــــــــــــه ….

در آغـــــــوشِ تُـــــــو ….

اتـــــــفاق بیفـــــتد را ….

دوســــــــــــت دارم ….

حتــــی مـــــرگ را …..!!!

#بهزاد_رحیمى

******************

و تُــــــــو هنــــــوز ….

آزار دهنــده تـریــن ….

لـــــذتِ مَنــــــی …..!!!

#لیلا_صابری_منش

******************

چـــه در پیـــــــدا ….

چـــه در پنــــهان ….

بـــه هـــــــرجـــا ….

مـیرســم ای جــان ….

همیـــــــــــن را ….

بـا تُـــو می گویـــم ….

عزیـزم دوسـتت دارم …..!!!

#پریوش_رستمی


*******************

آنجـــا کـه عشـــق ….

خیــــــــمه زَنَــــــد ….

جــــــایِ عقــــــــل ….

نیســــــــــــت …..!!!

#سعدی

*******************

در خـموشـــی هــای ….

مَــــــــــــــــن ….

فـریــادهاســــــت ….

آنـــــکه دریـابـــــــد ….

چـــه مـی گـویـــــــم ….

کجــاســــــــت …..؟؟؟

#فریدون_مشیری

 

******************

شعرعاشقانه

همــــه هیــــــچ انــد ….

اگـــــــر یــــــــار ….

مـوافــــق بـاشـــد …..!!!

#شوریده_شیرازی