طوفان-زابل

درددل یک شهروند سیستانی طوفان-زابل: ادارات تعطیلهستند ولی زندگی که تعطیل نمی شود این زندگی ماست.

صفحه اینستاگرام مجله پارسیکس

کانال تلگرامی مجله پارسیکس

شیکه اجتماعی تراسیس