فرق آرامش و آسایش چیست؟ 

 

آسایش یک امر بیرونی و آرامش یک پدیده ی درونی است مردم ممکن

است  خیلی در آسایش باشند اما محدود افرادی هستند که درآرامش

زندگی میکنند

آسایش

یعنی راحتی در زندگی که با امکانات و ثروت خوب و زیاد به دست

می آید هرچیزی  دلشان بخواهد میخرند هر کجا بخواهند میروند و …

آرامش

کسانی آرامش دارند که از درون سالم و سلامتند شاید بی چیز

باشند امادلشان خوش است و به آنچه دارند راضی هستند  چه

خوب میشد که ما در عین آسایش، آرامش همرامان بود!

مردها خیلی بهتر میتوانند بی خوابی و بی نظمی در زمان خوابیدن

را تحمل کنند. بی خوابی در خانمها باعث استرس. فشار خون و

حمله ی قلبی میشود  بدن زنها به خواب بیشتری نیاز دارد

 

خود را در محاصره أفراد موفق قرار دهید

أفکار تو میانگین أفکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها

میگذرانی…پس خود را در محاصره أفراد موفق قرار بده.

مقصد، زندگی را معنی میکند.هدف، زندگی را عمیق میکند.

زندگی را، وجود مقصد معنی میکند،  نه رسیدن به مقصد.

 

مجله خبری پارسیکس