ای همه کسم بی تو میگیره نفسم


دیـــده ام
خـورشیـد را در «خـــواب»

تعبیـــرش #تــــویـی…!

#حسین_منزوے

***********************

چیـزے اسـت غـمِ #عشـــــق

ڪه تدبیــر نــدارد… ! 💜

#ڪلیم_ڪاشانی

***********************

شاید فردا تمام «آغوش ها» را
ممنـوعه اعلام ڪنند ،

بیا تا جریمه نشده ایم
سیــر ببــوسمـت… !💋

#معصومه_قنبرے

**********************

زنـدگــی، طعـمِ دیگـرے
بـــه خــــود گــرفـــت…
بعد از بــوسیــدنـت 😘

#صفا_وهابی

***********************

بــراے مــن فصــل هـا همیشــه از
#چشمـــان_تــــو شــروع میشـود

امـروز ڪه نگاهم ڪردے فهمیدم
«تابستـان» چقدر زود آمدہ است!

#مینا_آقازادہ

***********************

#دوستـــــت_دارم 💜
همیشه ڪه نباید برای بیانش
ڪلمـات را بـه خـط ڪنیــم و
شعــر و غــزل بگوییـم؛

« دوستـــــت دارم »
همیــن قــدر ســـاده
همین قدر دلچسـب!

#رضا_ڪریم_پور

***********************

گرماے دستانت
داغـی لبــت💋
تـــبِ تنــــت و
آتشِ «آغـوشت»

«تابستان» چه میگوید این وسط؟!

#علی_ڪریمی

************************

چـه گـوشــواره اے
از «بــوســه هاے💋» مـن
خــوش‌تـر ..

ڪـه دانـــه دانـــه نشینـــد،
بــه لالـه‌ے گـوشـــت…!

#حسین_منزوے

************************

هـر نڪتـه ڪـه
از زهــر اجـل، تلــخ تـر آیــد

آن را چو بگوید #لــب_تـــو
چـون شڪــر آیــد!😍

#مولانا

************************

ڪاش من بودم
#تــــو بـــودے
#عــــاشقــــــی
و بـوسه اے بر لـب 💋
ڪه رسوایی نداشـت!

#عباس_عظیم_زاده

************************

جــــــــــــــــان ….

در قـدمـــش کنـــم ….

که آرامِ دل اسـت …..!!!

#سعدى

************************

از گل شنیــدم بـــوی او
مستـــانه رفــتم ســوی او
تـا چــون غبــار کــوی او
درکوی جان منزل کنم …!!!

#رهی_معیری

************************

اوقاتـم که تلــخ میشود
زیــر لــــب یـک بــــار
صـــدایـــــت میـزنـــــم
بعد لبهایم را میچشم
چقدر شیرینی تــو …!!!

‌‎‌‌‌‌

************************

اگـر نبــوســم حســرت،
اگـر ببـوســم 💋 شـرم

#شـــب خجالت مـن از
لــب تــــو در راه اسـت!

#فاضل_نظرے

***********************

«آغوش من» فرودگاهِ فرودهاےِ
اضطــرارےِ #تــــــوســـت ! 😍

هر جا آسمانت ابرے شـد
یـا ڪـه بالـت زخمــــی ،،
بـازوهــاے مـن،
به روے تو باز است هنوز
فـرود بیـا پـرنــده ام …!!

#مینا_آقازاده