کاریکاتورمتناسب با مسائل روز- حمایت از کالای داخلی

 

 

کاریکاتورمتناسب با مسائل روز– حمایت از کالای داخلی

 

 

 

 

 

 

شعر درمورد حمایت از کالای داخلی

من ایرانیم،  خواستگاهم وطن
شعار سراسر وجودم، سرای وطن
سلامت بماند هر آن کس که بود
سرا و نیایش ، سرای وطن
بیا تا بماند ، سرامان وطن
بیا تا بسازیم همه ، این وطن
اگر کاسه ی نانمان خاکی است
اگر کاسه ی آبمان از چدن
اگر جنس آن خاک، ازاین سراست
اگرجنس آن آهنم، زینسراست
مرامم بگوید که آن بهتر است
زهر کاسه ی خارجی  در وطن
حمایت زکالای ساخت وطن
بباشد مرام همه ، هم وطن
شعر:رضا جامی