کنایه نویسنده معروف شبهای برره به روزنامه کیهان

 مهراب قاسم‌خانی با انتشار پستی در اینستاگرام

به تیترهای یکی از شماره‌های روزنامه کیهان کنایه زد

به گزارش خبرگزاری پارسیکس مهراب قاسم‌خانی

با انتشار تصاویری از تیترهای روزنامه کیهان در اینستاگرام نوشت:

(این میزان قلب هاى رئوف و بى کینه،

این همه ذهن هاى آرام و مملو از عشق و انسانیت،

این مقدار روح هاى بخشنده و آکنده از صلح،

اونم توى تحریریه یک نشریه، واقعاً رشک برانگیزه.

خوش به حال دوستان و خانواده ها و فرزندان این عزیزان که میتوانند)