گزینه های دکمه

با رنگ های سفارشی

دکمه های پس زمینه

دکمه با پس زمینه و رنگ پس زمینه در 4 اندازه ی مختلف

دکمه های مرزی

دکمه با مرز و مرز رنگی در 4 اندازه مختلف

دکمه خیالی

دکمه با رنگ مرز و رنگ پس زمینه در 4 اندازه مختلف